Dù người thầy đáng kính ấy không còn nữa nhưng những bài học, nhưng câu nói truyền cảm hứng của thầy, chắc chắn sẽ sống mãi trong sự nghiệp trồng người của thế hệ mai sau.

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Qm
Bài mới hơn